Skapa tabell

Du skapar tabell genom att först göra ett urval i följande rullistor. Gå vidare genom att klicka på fortsätt. Därefter väljer du variabler, kommun/indelning och år.

Välj den verksamhets- eller skolform som du söker uppgifter om. Du kan bara göra ett val åt gången.

Om du vill, kan du göra ett urval av kommuner i ett län eller ett urval efter huvudman eller indelning.

Här kan du sortera ut variabler genom att välja typ av uppgift som du söker.

Om du vill kan du även göra ett urval av variabler genom att sortera efter en tidsperiod eller efter aktiva/avslutade variabler.

Jämförelsetal om förskola, skola och vuxenutbildning

Välkommen till Jämförelsetal

Jämförelsetalen ger en bild av förskola, skola och vuxenutbildning i Sveriges kommuner. Här finns uppgifter om barn och grupper, skolenheter och elever, personal och studieresultat. Uppgifterna i databasen redovisas per kommun. Om inget annat anges i variabelnamnet avser uppgifterna kommunal huvudman.

Diagram
Vår förhoppning är att materialet skall komma till användning som underlag för reflektion och diskussion om den egna verksamheten i kommunen i jämförelse med andras. Huvuddelen av måtten är desamma år från år för att möjliggöra också jämförelser över tid.

Nyheter

Korrigering av uppgifter för kommunalförbund i utbildning i svenska för invandrare.

2016-06-23: Uppgifter redovisade för kommunalförbund för år 2014 har uppdaterats för utbildning i svenska för invandrare.

Fler elever obehöriga till gymnasieskolan

30 sep 2015: 14 000 elever var inte behöriga till gymnasieskolan när de gick ut grundskolan i våras och det är fler än året innan. 14,4 procent var obehöriga jämfört med 13,1 procent 2014. Samtidigt stiger de genomsnittliga betygen mer än tidigare år.

Lärartäthet i komvux och sfi

7 sept 2015: Nu finns uppgifter om lärartäthet i komvux och sfi avseende hösten 2014 i databasen.

Elever och studieresultat i komvux och sfi 2014

Nu finns uppgifter om elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare i databasen. Uppgifterna avser kalenderåret 2014.

Korrigering av elever i gymnasieskolan

Ny insamling av uppgifter om barn och personal i förskolan hösten 2014

Ny insamling av uppgifter om barn och personal i pedagogisk omsorg hösten 2014